4. ročník

Závěrečná písemná práce z ČJ

Obsah písemné práce

- slovní druhy

- vyjmenovaná slova + slova příbuzná

- abeceda (řazení slov)

- párové souhlásky

- pád, číslo, rod, vzor

- osoba, číslo, čas

- velká písmena 

- ú/ů, ě/je

- základní skladební dvojice 

- stavba slova (předpona, kořen, přípona)

Vytisknout E-mail